Management

Sergey Aksenov

Director

Sergey Aksenov
PhD, associate professor

tel:+7 (8182) 21-61-24

email: s.aksenov@narfu.ru

ofc: 2222

Deputy Director

Natalia Glavatskih,
PhD, associate professor

tel:+7 (8182) 21-61-22

email: n.glavatskih@narfu.ru

ofc: 2218

Deputy Director

Irina Zaruchevnykh,
PhD, associate professor

tel:+7 (8182)21-61-26

email: i.zaruchevnyh@narfu.ru

ofc: 2222

Deputy Director for social work

Natalia Zadrauskaite,
PhD, associate professor

tel:+7 (8182) 21-61-00 add. 15-24

email: n.zadrauskaite@narfu.ru

ofc: 2218

Deputy Director of International cooperation

Maria Frolova,
PhD, associate professor

tel:+7 (8182) 41-28-33

email: m.aizenstadt@narfu.ru

ofc: 2412

Deputy Director for vocational guidance

Natalia Glavatskih,
PhD, associate professor

tel:+7 (8182) 21-61-22

email: n.glavatskih@narfu.ru

ofc: 2218

Deputy Director of research work of students

Marina Morozova,
PhD

tel:+7 (8182) 41-28-33

email: m.morozova@narfu.ru

ofc: 2409

Deputy Director for Information Technology of Education and Website Support

Victor Veshnyakov

tel:+7 (8182) 21-89-77

email: v.veshnyakov@narfu.ru

ofc: 2104

Updated 09.04.2021